تبلیغات
اسرار دل - آهنگ جدید و فوق العاده زیبا و شاد از علی عبدالمالکی به اسم انگاری مریضم
اسرار دل

علی عبدالمالکی آهنگ انگاری مریضم


عشق منی

تنها دلیل زندگیمی

آرزومی

دلم به تو خوشه

عشق منی

اگه نباشی،کم میارم

دار رو ندارم...

دوست دارم....

دار و ندارم

دوسسسسسسسسسسسسست دارمممممممممممم.........

یه روز نمی بینمت انگاری مریضم

حق بده که اینجوری عاشقت باشم عزیزم...

دست خودم نیست اگه اینجوری میخوامت

تموم دنیا رو میخوام به پات بریزم...

Download And Enjoy

فرمت : Mp3 / کیفیت : 320Kbps

انگاری مریضم

فرمت : Mp3 / کیفیت : 128Kbps

نوع مطلب : علی عبدالمالکی، 
برچسب ها : دانلود آهنگ جدید، دانلود اهنگ جدید علی عبدالمالکی، دانلود آهنگ جدید علی عبدالمالکی به نام انگاری مریضم، انگاری مریضم، علی عبدالمالکی، آهنگ، New Song Of Ali Abdolmaleki،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 18 تیر 1391 :: نویسنده : امیر
یکشنبه 5 آذر 1391 ساعت 01 و 50 دقیقه و 41 ثانیه
salam amir joon webet kheyli bahale
be web manam sar bezan
www.doctor512.mihanblog.com
چهارشنبه 8 شهریور 1391 ساعت 17 و 36 دقیقه و 38 ثانیه
_______________¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶·♥·¶¶¶¶¶
__¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤
__¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¤I T.’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶____ ¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶____ ¶¶
¶¶_____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
_¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶
(♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥)
آپم...بدو بیا منتظرم نذاریاااااااااا
سه شنبه 7 شهریور 1391 ساعت 12 و 04 دقیقه و 57 ثانیه
ایت ا... دختر شاندیزی میفرمایند...

کمی مطالب جدید و به روز زندگی را خوش مینماید........

پس بیایید به گفته ی این خانم بزرگ گوش دهیم ..........

قابل توجه نویسنده ی وبلاگ

شنبه 4 شهریور 1391 ساعت 22 و 25 دقیقه و 36 ثانیه
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´...آپـــــــــــــــــــــم..´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´منتظر حضوزتم´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
جمعه 3 شهریور 1391 ساعت 16 و 13 دقیقه و 50 ثانیه

-♥
--♥
---♥
-----♥
-------♥
--------♥
---------♥
-----------♥
-------------♥
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
،،،،،،،،،،،،¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€¨€،،،،¨€
،،،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€،،،،،،¨€
،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،،،،،¨€
،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،،،،،¨€
،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،¨€¨€▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،¨€¨€¨€¨€¨€،،،،¨€
،،،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€
،،¨€¨€▒▒¨€¨€▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒▒¨€¨€
¨€¨€▒▒▒▒¨€¨€▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒¨€¨€
¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒¨€
¨€▒▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒¨€¨€
¨€¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€
،،¨€¨€▒▒▒▒▒¨€¨€¨€▒¨€¨€▒▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒▒¨€¨€
،،،،¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€▒▒▒▒¨€¨€▒▒▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€
،،،،،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€
،،،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒▒¨€¨€
،،،،،،،،،،،،،،،،،،¨€ ¨€¨€¨€¨€
,•’``’•,•’``’•,
.’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
-----------♥
---------♥
--------♥
-------♥
-----♥
---♥
--♥
بعده سه ماه آپم بدو بیا
سه شنبه 24 مرداد 1391 ساعت 15 و 49 دقیقه و 27 ثانیه
زنـدگـی زیــبــاســت اگــر زیــبــا بــبــیــنــیــم

دســت بـه دســت هــم دهــیــم تــنــهــا نــشــیـنـیـم

زنــدگــی زیــبـاســت اگـــر مــهـربــان بـــاشــیــم

درون قــلــب هـــم جــاودان بـــاشــیـــم
شنبه 14 مرداد 1391 ساعت 13 و 58 دقیقه و 14 ثانیه
سلام
خجالت بکش
هنوز پست ماه رمضون پارسال ته صفحه مونده و تو یه پست جدید نداری
حداقل برای تفریح بیا تو وب یا بیا تو گوگل پلاس
بای تا های
شنبه 14 مرداد 1391 ساعت 09 و 36 دقیقه و 45 ثانیه
salam azizam ... bebakhshid netam ghat bood ... mer C ke 0madi...
پنجشنبه 12 مرداد 1391 ساعت 18 و 14 دقیقه و 34 ثانیه
با عرض سلام و خسته نباشید
وبلاگ شما رو به دقت خوندم
وبلاگ خیلی خوبی دارید
وبلاگ شما رو لینک کردم
از شما تقاضا دارم وبلاگ من رو هم لینک کنی
http://sarpolsboy.afblogfa.com/
پنجشنبه 12 مرداد 1391 ساعت 18 و 14 دقیقه و 13 ثانیه
با عرض سلام و خسته نباشید
وبلاگ شما رو به دقت خوندم
وبلاگ خیلی خوبی دارید
وبلاگ شما رو لینک کردم
از شما تقاضا دارم وبلاگ من رو هم لینک کنی
http://sarpolsboy.afblogfa.com/
پنجشنبه 12 مرداد 1391 ساعت 18 و 13 دقیقه و 30 ثانیه
با عرض سلام و خسته نباشید
وبلاگ شما رو به دقت خوندم
وبلاگ خیلی خوبی دارید
وبلاگ شما رو لینک کردم
از شما تقاضا دارم وبلاگ من رو هم لینک کنی
http://sarpolsboy.afblogfa.com/
پنجشنبه 12 مرداد 1391 ساعت 18 و 12 دقیقه و 25 ثانیه
با عرض سلام و خسته نباشید
وبلاگ شما رو به دقت خوندم
وبلاگ خیلی خوبی دارید
وبلاگ شما رو لینک کردم
از شما تقاضا دارم وبلاگ من رو هم لینک کنی
http://sarpolsboy.afblogfa.com/
پنجشنبه 12 مرداد 1391 ساعت 18 و 12 دقیقه و 11 ثانیه
با عرض سلام و خسته نباشید
وبلاگ شما رو به دقت خوندم
وبلاگ خیلی خوبی دارید
وبلاگ شما رو لینک کردم
از شما تقاضا دارم وبلاگ من رو هم لینک کنی
http://sarpolsboy.afblogfa.com/
پنجشنبه 12 مرداد 1391 ساعت 18 و 11 دقیقه و 50 ثانیه
با عرض سلام و خسته نباشید
وبلاگ شما رو به دقت خوندم
وبلاگ خیلی خوبی دارید
وبلاگ شما رو لینک کردم
از شما تقاضا دارم وبلاگ من رو هم لینک کنی
http://sarpolsboy.afblogfa.com/
چهارشنبه 11 مرداد 1391 ساعت 01 و 32 دقیقه و 11 ثانیه
چییییییییییییییییییییییییییییی میگی امیر ؟؟
ما منقرض بشیم ؟؟ میشه آخه ؟؟
آره بیا پلاس شو
ما از پلاسیده ها استقبال میکنیم
سه شنبه 10 مرداد 1391 ساعت 21 و 27 دقیقه و 24 ثانیه
کجایی پسر؟؟؟؟
سه شنبه 10 مرداد 1391 ساعت 09 و 58 دقیقه و 33 ثانیه
________________$$$$$
_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
$$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________
آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
خوشحال میشم سر بزنِِِِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی


چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت 19 و 46 دقیقه و 17 ثانیه
آپم آپم بدو بدو بیا
دوشنبه 2 مرداد 1391 ساعت 21 و 38 دقیقه و 32 ثانیه
دوست من سلام فاطیما با یه تغییر اساسی برگشت امیدوارم از وبم خوشت بیاد زود زود بیا
جمعه 30 تیر 1391 ساعت 14 و 27 دقیقه و 48 ثانیه
خوبم مرسی
نوچ یادمون نرفته
جمعه 30 تیر 1391 ساعت 00 و 57 دقیقه و 42 ثانیه
امیر اهنگا رو دانلود کردم فوق العاده زیبا بودن...دمت جیز عزیزم....
امیر میشه بیای راجع به پستم نظر بدی؟
پنجشنبه 29 تیر 1391 ساعت 10 و 13 دقیقه و 39 ثانیه
سلام چطوری؟
چهارشنبه 21 تیر 1391 ساعت 21 و 59 دقیقه و 21 ثانیه
If tomorrow is judgment day
And I'm standing on the front line
And the Lord asks me what I did with my life
I will say I spent it with you
---------------------------------------------
If I wake up in world war three
I see destruction and poverty
And I feel like I wanna go home
It's okay if you're coming with me
--------------------------------------------------
Your love is my love and my love is your love
it would take an eternity to break us up
The chains of Amistad couldn't hold us
------------------------------------------------
If I lose my fame and fortune
(It really don't matter)
And my home is on the streets
On the streets
And I'm sleeping in grand central station
It's okay if you're sleeping with me
--------------------------------------------------
As the years, they pass us by
(The years, the years, the years)
We stay young through each other's eyes
And no matter how old we get, oh
It's okay as long as I got you, baby
--------------------------------------------
If I should die this very day
Don't cry on earth
We wasn't meant to stay
And no matter what the people say
-----------------------------------------
I'll be waiting for you
سه شنبه 20 تیر 1391 ساعت 21 و 14 دقیقه و 31 ثانیه
جه اجب
بالاخره اپ انداختی
ولی چه فایده علی عبدال الکی
حیف این وبلاگ نیست
درنهایت
......بخور
بای تا های
سه شنبه 20 تیر 1391 ساعت 15 و 10 دقیقه و 25 ثانیه
سهلام ..... بله رمزو میدم ولی باید قول بدی که به نکته هایی که نوشتم عمل کنی....
سه شنبه 20 تیر 1391 ساعت 15 و 10 دقیقه و 05 ثانیه
سهلام ..... بله رمزو میدم ولی باید قول بدی که به نکته هایی که نوشتم عمل کنی....
دوشنبه 19 تیر 1391 ساعت 22 و 37 دقیقه و 43 ثانیه
salam
bale man shoma ro b yad nemiyaram?
shoma?
دوشنبه 19 تیر 1391 ساعت 14 و 14 دقیقه و 29 ثانیه
سلام دانلودش کردم واقعا زیبا بود
دوشنبه 19 تیر 1391 ساعت 09 و 12 دقیقه و 52 ثانیه
ali bod dadashi mer30 ke khabaram kardi
دوشنبه 19 تیر 1391 ساعت 02 و 42 دقیقه و 12 ثانیه
سلام اهنگ قشنگی بود مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : امیر
پیوندهای روزانه
نویسندگان
امکانات جانبی